Cisco  >  Рутери
Ова се рутери со фиксна конфигурација и DSL односно кабелска врска за  WAN и интернет. Доаѓаат со неопходното ниво на перформанси така да можат истовремено да реализираат сервиси како firewall, VPN и безжичен податочен трансфер за најмногу пет корисника.
Оваа група рутери ја сочинуваат рутерите CISCO1801, 1802, 1803, 1811, и 1812. Овозможуваат екстра брза широкопојасна интернет конекција. Најмногу 50 корисника може да комуницираат брзо, сигурно и без кабел. SDM-от доаѓа во пакет.
Новата архитектура на рутерите од серијата 2800 нуди до пет пати подобрени карактеристики во однос на претходните серии 1700 и 2600. Исто така и од аспект на безбедносните и гласовни сервиси перформансите се подобрени дури и до десет пати.
 
Cisco
Свичеви
Рутери
ИП Телефонија
АСА 5500
Cisco Small Business Series