Licencimi per biznes  >  Enterprise Subscription Agreement

Enterprise Subscription Agreement

Marreveshje per kompani te medha

Enterprise Agreement dhe  Enterprise Subscription Agreement per ndermarrje mund te ju ndihmojne te zvogeloni nderlikimin dhe cmimin e kerkesave te juaja per softeare. Te dy opcionet perfshijne beneficionin e Sigurise se softeare nga Microsoftit te cilat kane mbeshtetje te vazhdueshme, sherbime, dhe vegla te IT.

Enterprise Agreement: Ofron kursim te cmimeve permes cmimit standard per licensa, ndihmon biznesin tuaj standardizimin e infrastruktures se IT permes ndermarrjes, e thjeshteson menagjimin e licensimit, dhe perfshine beneficione te Sigurise se Softeare gjitheperfshirese per te ndihmuar organizateen tuaj te jete me produktive.

Enterprise Subscription Agreement: Perfshine beneficionet e Marreveshjes per ndermarrje me nje cmim me te ulet paraprak dhe mundesine per te rritur dhe zvogluar numrin e licensave ne baze vjetore per te akomoduar ndryshimet ne llogari per PC. Ky program permbane qasje tek Microsoft softeare licensat me kohezgjatje te njejte me marreveshjen duke u bazuar ne licensimin Subscription.

Enterprise Subscription Agreement

Enterprise Subscription Agreement  eshte gjitheperfshirese, e bazuar Subscription dhe me programin ne Volume-licensing  e dizajnuar per organizata te medha dhe ndermarrje me 250 apo me shume Desktop kompjutere qe duan apo kane te centralizuar departamentin e blerjes dhe qe jane te interesuar ne marrje te vendimeve ne menyre strategjike per tu standardizuar ne te teknologjine e fundit te Microsoft rreth ndermarrjes.

 

Pagesa e bazuar ne subscription ofron kursim thelbesore te kostove mbi cmimin e licensimit standard, duke ju mundesuar klienteve te marrin vetem licensat qe ju nevojiten, ateher kur ju nevojiten, me kohesgjatje te kohes se marreveshjes. Ajo po ashtu ofron pagesa me te vogla vjetore sesa marreveshja ndermarrjeve non-subscription e Microsoft. Nje marreveshje e vetme e thjeshteson licensimin dhe planifikimin buxhetore dhe ju jep atyre me shume kontrolle mbi investimin e tyre ne teknologji informative. Ajo gjithashtu mbeshtet nje menagjim te mire te cmimeve te softeare permes beneficioneve te Microsoft Sipgurise se Software per volume-licensing, e qe eshte automatikisht e perfshire. 

 

Programi i Enterprise Subscription Agreement ofron licensa jo te perhershme te cilat mundesojne te drejten per te shfytezuar nje product te veqante te licensuar deri ne fund te kohes se marreveshjes.

Klientet duhet te standardizojne produktet platform te desktop ne te gjithe Kompjuteret Desktop ne organizaten e tyre dhe duhet te porosisin licensat per te gjitha mjetet e kualifikuara per shfrytezim te platform produkteve te zgjedhura per desktop.Ofertat e Licensimit

Program I Enterprise Subscription Agreement  ofron dy opsione te blerjes per te ndihmuar te arrini nevojat e klienteve tuaj:

·         Licensa dhe Sigurim te Software ne nje pako ne kohen e blerjes

·         Mundesine per te blere licensat ne fund te kohes se marreveshjes,e cila lejon klientet te kthejne licensat jo te perhershme ne ato te perhershme.

 

Standardizimi

Microsoft Desktop platformat mundesojne per te bere me te lehte klienteve tuaj per standardizim ne teknologjine e fundit te Microsoft ne te gjitha komjuteret Desktop perreth organizatave te tyre- dhe ju ndihmon per te rritur numrin e marreveshjes duke shitur produkte shtese dhe duke shitur me shume licensa dhe pako te Sigurise se Software.


Opsionet e pageses

Paguaj shumen e plote ne kohen e porosise
Shperndarje te pagesave permes marreveshjes vjetore (Paguaj nje te treten ne kohen e porosose dhe nje te treten ne cdo vit te dy marreveshjeve te tjera vjetore) per license dhe siguri te Softeare pakos apo vetem Siguri te Software vecmas.
Ne programin Enterprise Subscription Agreement klientet kane mundesine te:

Zgjatje te regjistrimit te marreveshjes nje here per nje vit apo tri vite.
Cinstaloj dhe nderprerje te perdorimit te licensave
Blerja e marreveshjes dhe konvertimi I licensave te huazuara ne ato te perhershme. Pagesa per blerje te licensave eshet perafersisht 1.75 here pagesa vjetore dhe eshte e kompletuar me kete konvertim.
Rivendosje e benefiteve te Sigurise se Softvereve te tyre duke filluar nje program vellimor te ri per siguri te softeare vetem per 30 dite pas skadimit te marreveshjes.

 
Open Licence
Open Value
Siguri e softuerit
Enterprise Agreement
Enterprise Subscription Agreement
Instalimin dhe aktivizimin
Paketen e legalizuar/deklaruar